บุคลากร

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
นายศาสตรา  จันภูธร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ ศีลวินัยพร
นักวิชาการศึกษา

นางนุชญา  อินรวม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยกาญจน์  อินแหยม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโสภี ทะอุ่น
นักวิชาการศึกษา

นางลักขณา  สนเปี่ยม
นักจัดการงานทั่วไป
อุบลวรรณ ทองสวัสดิ์
นางสาวอุบลวรรณ  ทองสวัสดิ์
 นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ ศรีหา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวฉันทะชา เผ่ากันทะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวินัย บุญชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวศิน สุดถ้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิชุดา อินแหยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธารารัตน์ พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรวิพร จอดเกาะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางกาญจนา อากาศ
พนักงานบริการ

นายอัครมิตร สุขประเสริฐภีกดี
พนักงานขับรถยนต์

นายสุวัตน์ แรมลี
พนักงานขับรถยนต์

นายชานุวัตน์ ภู่ระย้า
คนสวน

นายโรม อุปปรี
ยาม