บุคลากร

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

นายชัชพงศ์ สร้อยแสง
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

นายศาสตรา  จันภูธร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ ศีลวินัยพร
นักวิชาการศึกษา

นางโสภี จันทร์หอม
นักวิชาการศึกษา

                            น.ส.จุฑามาศ ศรีหา
                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 นายอัครมิตร สุขประเสริฐภีกดี
พนักงานขับรถยนต์

 นางกาญจนา อากาศ
แม่บ้าน

นายโรม
ยาม

นางนุชญา  อินรวม
นักวิชาการศึกษา

                  นางลักขณา  สนเปี่ยม
                   นักจัดการงานทั่วไป

 น.ส.ฉันทะชา เผ่ากันทะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวศิน สุดถ้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุวัตน์ แรมลี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวปิยกาญจน์  อินแหยม
นักวิชาการศึกษา

                น.ส.อุบลวรรณ  ทองสวัสดิ์
                       นักวิชาการศึกษา

  นายวินัย บุญชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ธารารัตน์ พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายจีระโชติ อธิการกร
คนสวน