การรับสมัครนักศึกษา กศน.

สมัครเรียน กศน. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.ตำบลท่าฉลอมกศน.ตำบลท่าทรายกศน.ตำบลกาหลง
กศน.ตำบลโกรกกากกศน.ตำบลคอกกระบือกศน.ตำบลชัยมงคล
กศน.ตำบลนาดีกศน.ตำบลบางกระเจ้ากศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์
กศน.ตำบลมหาชัยกศน.ตำบลโคกขามกศน.ตำบลบางน้ำจืด
กศน.ตำบลบางโทรัดกศน.ตำบลนาโคกกศน.ตำบลท่าจีน
กศน.ตำบลบ้านบ่อกศน.ตำบลบางหญ้าแพรกกศน.ตำบลบ้านเกาะ

เอกสาร/หลักฐานการสมัครเรียน กศน.เรียนฟรี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียน

1. มีสัญชาติไทย หรือ มีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2535 หรือ เป็นบุคคที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรืออายุ 16 ปี ขึ้นไป (นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับนั้น สามารถเรียน กศน.ได้ แต่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีระยะเวลาเท่ากับเด็กวัยเดียวกัน และต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.)
3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบโรงเรียน หรือนอกระบบโรงเรียน

หลักฐานการสมัคร
1.วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7.สำเนาบัตรประชาชนของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
8.สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
9.สำเนาบัตรประชาชนของแม่ จำนวน 2 ฉบับ
10.สำเนาทะเบียนบ้านของแม่ จำนวน 2 ฉบับ
11. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี
12. สถานที่รับสมัครและลงทะเบียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว

สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.ลงทะเบียน 3000 บาท หลักสูตร 6 เดือน
1 . ระดับการศึกษาที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษา
1.1 ระดับประถมศึกษา ( ป.6 )
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
2.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
2.2 มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน
2.3 ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
2.4 มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่ง ยกเว้นการขอเทียบระดับประถมศึกษา
2.5 มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
2.6 ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาเมืองสมุทรสาคร
2.7 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

3.หลักฐานการรับสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับ กศน. การศึกษา ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้
3.1 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 2 รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร 1 รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน๑ รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง
3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
กรณี หลักฐานตามข้อ 3.2 , 3.3 และ 3.4 ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริง ไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า
3.5 หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน
3.6 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ

4. วัน เวลา รับสมัคร และลงทะเบียน
4.1 แนะแนว – รับสมัคร และ ลงทะเบียน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี
4.2 สถานที่รับสมัครและลงทะเบียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว

5.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ 3000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )