รายงานประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563