ดาวน์โหลด

รายงานผลโครงการจิตอาสา กศน. ประจำปี พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน google meet ฉบับนักศึกษา และประชาชนดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน การรายงานบ้านหนังสือชุมชน กศน.ดาวน์โหลด
นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว.Pa) แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(วPa) ไฟล์ Wordดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2564 แบบประเมินคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
ใบสมัครส่งเข้าประกวดคลิปวีดีโอพืชสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
นโยบายจุดเน้น กศน.2564 ไฟล์ Wordดาวน์โหลด
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดาวน์โหลด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563ดาวน์โหลด
การคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
คู่มือดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ปี2563ดาวน์โหลด
เครื่องมือนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลด
เนื้อหาการเรียนออนไลน์ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และเนื้อหาหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด