การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

กดทดสอบทำตัวอย่างระบบการทดสอบแบบดิจิทัล Digital Testing

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล สำหรับคณะกรรมการสนามสอบ