กศน.อ.เมืองสมุทรสาคร  กศน.อ.กระทุ่มแบน  และกศน.อ.บ้านแพ้ว จัดกิจกรรม White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

กศน.สมุทรสาคร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22-23 กันยายน

Read more

นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

กศน.สมุทรสาครพัฒนาบุคลากร สร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕

Read more

ครู บุคลากร กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับรางวัลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่วไป ตามโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

จิตอาสา กศน.

Read more

กศน.สมุทรสาคร ประเมินเพื่อคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเข้ารับการประเมินเป็น กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี ในระดับ กศน.จังหวัดกลุ่มสมุทรคีรี

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม

Read more

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาวิทยากร ครู ข ครู ค จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.สมุทรสาคร ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14-15 กุมภาพั

Read more