สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 – 2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

สกร.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสถานศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภาย ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

ระหว่างวันที่ 5-7 มี

Read more

นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 มีนาคม 2567

Read more

รับการติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนการดำเนินงาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.จังหวัดสมุทรสาคร นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด

สกร.จังหวัดสมุทรสาคร

Read more

นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.สมุทรสาคร ON LINE ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2/2566

30 มกราคม 2567 สกร.จ

Read more