ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร และสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. และสรุปผลการดำเนินงาน

ระชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากร สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.สมุทรสาคร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile application for Education) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Read more

การสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน การส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควิด – 19

Read more