วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.สมุทรสาคร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile application for Education) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด

Share

กศน.จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile application for Education) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูผู้สอนในสถานศึกษามีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน และมีเทคนิคการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้สถานศึกษามีหน่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามนโยบาย ด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่เน้นให้นำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการศึกษาโดยได้มุ่งให้ครูใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT และ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษาโดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

แอพพลิเคชั่น กศน.สมุทรสาคร (Mobile Application For Education) คือแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของสถานศึกษาได้แก่ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และกศน.อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีความสามารถในการจัดระบบการจัดการศึกษาให้นักศึกษาให้ง่ายต่อการเข้าถึงการเรียนออนไลน์และการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆเช่น 1.การเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ 2.นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอพ 3.ดูผลการเรียน 4.ดูผลการลงทะเบียนเรียน 5.ดูตารางสอบ 6.ดูชั่วโมงกิจกรรม กพช. 7.สแกน คิว อาร์โค้ตเพื่อลงชื่อพบกลุ่ม 8.การรายงานสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ9.การสมัครเรียนออนไลน์ผ่านแอพ


วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *