การประชุม Online ผู้บริหารของสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Share

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม Online ผู้บริหารของสำนักงาน กศน. เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้บริหารจากสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ผู้บริหาร ศฝช./ศว./สถาบัน กศน.ภาค และผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์/ส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร