10 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

Share

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายคือผู้เรียน ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ จึงดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 10 กรอบแนวทาง ดังนี้

1.สร้างความตะหนักและความรับผิดชอบและการเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Values) น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ สร้างความมีระเบียบวินัย รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้กระบวนการทางลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ นำนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่มุ่งเน้นคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการ

2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ (Data Center)พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สังคมโลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนากศน. 5 ดีพรีเมี่ยม การจัดทำเว็บไซต์และสื่อรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอและกศน.ตำบล เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รวมถึงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์   (E-learning) เช่น QR-cord, E-book, YouTube และแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ (ONIE Digital Learning Platform) จัดระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยแสวงหาวิธีการในทางด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น การเรียนทางโทรทัศน์การเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนการสอนทางไกล การเรียนทางเว็บไซต์ การเรียนผ่านเครือข่าย แบบเรียนสำเร็จรูป แหล่งเรียนรู้ ผ่านสื่อผสมผสานช่องทางที่หลากหลาย เข้า On-Site เรียนที่ กศน.ตำบล Online ศูนย์การเรียนออนไลน์ On-Air และ On-Demand เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Google Classroom เปิดให้บริการสำหรับรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for Education พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เหมาะสม การนำนวัตกรรมเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 “เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา”

4.ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย (Participation Of Network Party)สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้วยกลไกการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือ ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทหลักตั้งแต่การร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อนำสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ มีความสำคัญในระดับหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่การศึกษาไทย ยุค 4.0 ต้องการ คือ การระดมทั้งความคิดสติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลังสมอง จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงมิติการมีส่วนร่วมและบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่น ใช้ชุมชนเป็นฐานให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานราก ด้วยความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมเสริมพลัง เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence)ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา โดยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขันทางวิชาการ พัฒนาทักษะความสามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ขายสินค้าออนไลน์ระดับอำเภอ ตำบล  ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมถึงนำทักษะที่ได้จากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้สามารถ UP-Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา

6.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance System)ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เมื่อถึงกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพแต่มาตรฐาน ด้วยระบบควบคุมเชิงประจักษ์ แนวทางการดำเนินงาน

7.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading Promotion Activities) ส่งเสริมสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ จัดกิจกกรมการให้บริการของห้องสมุดประชาชน ส่งเสริมการรู้หนังสือ ห้องสมุดดิจิทัล นวัตกรรมการอ่านเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาด บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มุมหนังสือ กศน. ตำบล และสถานที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกระบวนการ พัฒนาความคิด ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (Education Career Academy)การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนรู้เส้นทางชีวิตตนเองว่า เรียนมาแล้วต้องการเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิตของตน จึงกำหนดขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล แก้ไขปัญหาการว่างงานตลอดจนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชุน ใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางการตลาด จัดหลักสูตรกลุ่มสนใจ หลักสูตรระยะสั้นให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม สร้างแบรนด์สินค้า UP-Skill และ Re-Skill เพื่อพัฒนาทักษะ

9.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development)สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาเท่าเทียมกันโดยใช้ชุมชุนเป็นฐาน บรูณาการความรู้และทักษะการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย ทางจิต ทางสังคม และปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง การมีจิตอาสา เอื้ออาทรต่อกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

10. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance Of the Administrators) ส่งเสริมการบริหารการใช้ศาสตร์และศิลป์การนำทรัพยากรมาใช้ในการบริหาร โดยการนำหลักธรร-มาภิบาลมาบรูรณาการในการจัดการบริหารการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาหลักธรรมาภิ-บาลที่มีความสอดคล้องเหมาะสม กับบริบทของโรงเรียนควรประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักความมั่นคงและหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคมซึ่งทั้งแปดหลักการนี้จะบูรณาการอยู่ในการบริหารงาน ของโรงเรียนและนำ ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ การทำ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ เป็นคนดีคนเก่ง และคนมี ความสุขก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างดีและยั่งยืนตลอดไป

วินัย บุญชิต

ประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *