วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้
 2. พัฒนาคุณภาพประชาชน
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ