กศน.สมุทรสาคร พัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร และสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. และสรุปผลการดำเนินงาน

ระชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากร สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กศน.สมุทรสาคร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป (Mobile application for Education) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด

กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Read more

การสอบทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N NET) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 นักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more