นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.สมุทรสาคร ON LINE ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2/2566

30 มกราคม 2567 สกร.จ

Read more

สกร.สมุทรสาคร และสถานศึกษาจัดกิจกรรม “สกร. ส่งความสุขให้น้อง ประจำปี พ.ศ. 2567” ณ โรงเรียนบ้านสันดาบ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

สกร.จังหวัดสมุทรสาคร อบรมครูและบุคลากรด้านการจัดทำและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

วันที่ 9-11 มกราคม 2

Read more

ประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

สกร.สมุทรสาคร พัฒนาบุคลากรในสังกัด จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการสร้างสื่อต่าง ๆ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน

Read more

สกร.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนการใช้งบประมาณ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 25-26 กันยายน

Read more